Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Намалението на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене продължи и през третото тримесечие на 2007 г. В сравнение със същия период на 2006 г. намалението е 2.1%, а за деветмесечието – 8.6%.
Внос
  • През третото тримесечие има увеличение на вноса на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене с 14.9% в сравнение с трето тримесечие на 2006 г. За деветмесечието обаче вносът намалява с 10.4%.
Износ
  • Износът за трето тримесечие на 2007 г. в сравнение със същия период на 2006 г. е повече с 1.6%, но за деветмесечието се отбелязва намаление - с 19.8%.
Външнотърговско салдо
  • В сравнение с деветмесечието на 2006 г. отрицателното салдо за деветмесечието на 2007 г. е по-голямо с 10.7%.
  • На стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти се пада 31% от отрицателното външнотърговско салдо на страната за деветмесечието на 2007 г.
Баланси
  • Разчетите за третото тримесечие на 2007 г. показват, че в сравнение със същия период на 2006 г., на вътрешния пазар са предоставени с 1.8% повече минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Увеличението за деветмесечието е 1.3%.
Цени
  • Цените на внесените в България минерални горива през третото тримесечие на 2007 г. в сравнение с първото и второто тримесечие за годината са по-ниски.
  • По-ниски са и средните цени на изнесените минералните горива за двигатели с вътрешно горене.  
  • Крайните потребителски цени на минералните горива за двигатели с вътрешно горене продължават да са по-високи в сравнение с 2006 г.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Баланси
1.6.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
2.2.    Деветмесечие (IX`2007)
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.1.2    Деветмесечие (IX`2007)
3.2.    Внос
3.2.1    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.2.2    Деветмесечие (IX`2007)
3.3.    Износ
3.3.1    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.3.2    Деветмесечие (IX`2007)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.3.1    Отрасъл Производство на рафинирани нефтопродукти
5.3.2    Отрасъл Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
5.3.3    Отрасъл Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
5.3.4    Отрасъл Търговско посредничество с горива, руди, метали и хим. Продукти
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1    Топливо АД София (TOPL) (Неофициален пазар сегмент A)
5.4.2    Петрол АД (PET) (Официален Пазар сегмент C)
5.4.3    Петрол АД (BPET) (Официален Пазар корпоративни облигации)
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1