Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 1-во тримесечие 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора
  • Предприятията в сектор Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива през последните 3 години отчитат нарастващ обем на продажбите. През 2002 г. в сравнение с 2001 г. стойностният им обем е над 1,6 пъти по-голям.
  • Задлъжнялостта на предприятията в сектора през 2002 г. е около 2 пъти по-голяма в сравнение със средната за България задлъжнялост на всички нефинансови предприятия.
Производство през Q1`2004 г.
  • През наблюдавания период продължава тенденцията на намаление на производството на минерални горива за автомобили. В сравнение със същия период на 2003 год. то с 2% по-малко
Външнотърговски стокообмен през Q1`2004 г.
  • Тенденцията на намаление на вноса и износа на минерални горива и смазочни материали продължава.
  • Отрицателното салдо през на 2004 г в сравнение със същия период на 2003 г е с 69 млн.лв. по-малко.
  • Внесените пропан-бутанови смески през тримесечието са 2.5 пъти повече в сравнение с произведените в страната.
  • Средните цени на внесените и изнесените минерални горива за автомобили са по-високи в сравнение с първото тримесечие на 2003 год.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в сектора
1.2.1 Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора
1.2.2 Производство през Q1`2004 г.
1.2.3 Външнотърговски стокообмен през Q1`2004 г.
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от сектор търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Конкуренция, пазарен дял
2.5. Публични дружества от сектора
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.

5.1. Външнотърговски баланс
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1. Баланси
6.2. Цени на внесените горива
6.3. Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.4. Цени на производител
6.5. Цени на краен потребител
6.6. Цени на международните пазари

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1