Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване на производството в България на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене продължи и през първото тримесечие на 2006 г. Произведени са 1 060 хил. тона, които са с 348 хил. тона или с 49% повече в сравнение със същия период на 2005 г.
  • Най-голям е прирастът на дизеловото гориво за двигатели – 192 хил.тона.
Външнотърговски стокообмен
  • Тенденцията на интензивното увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене продължава. През първото тримесечие на 2006 г. са внесени близо 215  хил. тона на стойност 95 млн. EUR.
  • През първото тримесечие на 2006 г. износът на минерални горива за двигатели в сравнение със същия период на 2005 г. почти се удвои. Изнесени са 622 хил.тона на стойност 279 млн. EUR. Делът в износа на страната е 10.5%.
  • Значително по-голям в сравнение с първото тримесечие на 2005 г. е износът от България на минерални горива за автомобили.
  • Вносът е 2.2 пъти по-голям от износа, а отрицателно салдо от стокообмена, спрямо същия период на 2005 г. нарасна със 76% до 1.1 млрд. лв.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2006 г. показват, че за продажби на вътрешния пазар, включително запасите в производителите, са предоставени по-големи количества в сравнение със същия период на 2005 г.
  • Бензините са повече с 43 тона или с 35%. Прирастът при дизеловото гориво е 40 хил.тона , а пропан-бутановите смеси - с 3 хил.тона.
Цени
  • Средните цени на внесените минерални горива, за двигатели с вътрешно горене, през първото тримесечие на 2006 г. са по-високи в сравнение със същия период през 2005 г.
  • Средните потребителски цени през първото тримесечие на 2006 г.  г. са по-високи в сравнение със същия  период на 2005 г. Най-голямо е увеличението на газ пропан-бутан – с близо 10%. Само средната цена на автомобилен бензин А-98Н е по-ниска с 3%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.3.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.2.    Цени на внесените горива
6.3.    Цени на изнесените горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1