Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
 • Тенденцията на увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели за вътрешно горене продължи и през четвъртото тримесечие на 2006 г., но с по-бавен темп. Прирастът спрямо същия период на 2005 г. е 3.5%.
 • В сравнение с 2005 г. увеличението на производството през 2006 г. е с 11.6%.
Външнотърговски стокообмен
 • Вносът на минерални горива в България през 2006 г. спрямо 2005 г. е по-голям с почти 300 хил. тона или с 38%.
 • Продължи да расте и обемът на износа на минерални горива, като нарастването спрямо 2005 г. е 661 хил. тона или 39%
 • Отрицателното салдо от стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти надхвърли 4.1 млрд. лева. Прирастът спрямо 2005 г. е 731 млн. лева или 22%. На тези продукти се пада една трета от външнотърговския дефицит на страната през 2006 г.
Баланс на горивата
 • През 2006 г. предоставените количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене (близо 2.8 млн. тона) са с около 40% повече в сравнение с 2001 г. От тях:
  • предоставените количества автомобилен бензин са повече с 6.5%;
  • горивата за дизелови двигатели са повече с 55%;
  • увеличение с 40% на предоставените количества пропан-бутанови смеси.
 • В сравнение с 2001 г. дяловете на предоставените количества минерални горива за продажба на вътрешния пазар през 2006 г. са:
  • делът на горивата за дизелови двигатели е по-голям с 6.5 пункта;
  • делът на пропан-бутановите смеси е по-голям с 0.1 пункта;
  • делът на автомобилния бензин е по-малък с 6.6 пункта.
Тези изменения са резултат от увеличението на автомобилите, работещи с дизелови двигатели.

Съдържание
I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Външна търговия
1.4. Безработица
1.5. Инфлация
1.6. Преки чуждестранни инвестиции
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външнотърговски стокообмен
2.3. Баланс на горивата
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
3.2. Годишни данни (2006)
IV . ВНОС И ИЗНОС
4.1. Външнотърговски баланс
4.1.1 Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.1.2 Годишни данни (2006)
4.2. Внос на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
4.2.1 Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.2.2 Годишни данни (2006)
4.3. Износ на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
4.3.1 Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.3.2 Годишни данни (2006)
4.4. Регионални пазари
4.4.1 Внос
4.4.2 Износ
V . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
5.1. Баланси
5.2. Цени на внесените минерални горива
5.3. Цени на изнесените минерални горива
5.4. Цени на краен потребител
5.5. Цени на международните пазари
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
6.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от отрасъл “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
6.3. Водещи предприятия от сектора
6.3.1 Водещи фирми по нетни приходи от продажби
6.3.2 Водещи фирми по дълготрайни материални активи
6.4. Сертифицирани фирми
6.5. Членове на GS1
6.6. Публични дружества от Сектора
6.6.1 Топливо АД София (TOPL) (Неофициален пазар сегмент A)
6.6.2 Петрол АД (PET) (Официален Пазар сегмент C)
6.6.3 Петрол АД (BPET) (Официален Пазар корпоративни облигации)
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1. Българско законодателство
8.1.1 Задължителни резерви от горива
8.1.2 Добив
8.1.3 Безопасност на труда
8.1.4 Опазване на околната среда
8.2. Законодателството на ЕС

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1