Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2015

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 61%.
Външна търговия
  • Намалението на стокообмена на България с минерални горива, масла и подобни продукти продължи и през Q1’2015. Неговата стойност на годишна база е по-малък с 10.1%.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива за ДВГ продължи и през първото тримесечие на 2015 година, но с по-бавен темп. На годишна база прирастът е 1.9%.
  • Има голямо увеличение на износа на минерални горива за двигатели през първото тримесечие на 2015 г. като на годишна база ръстът е близо 1.8 пъти.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2015 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи със 17.7% на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    ВНОС-ИЗНОС

4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – Ловеч
6.5.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1