Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2020

Основни тенденции

Производство

  • През второто тримесечие на 2020 г. има значително намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база. Намалението на годишна база е 41.2%.
  • Производството през първата половина на 2020 отново намалява на годишна база - с 18.8%

Външна търговия

  • През второто тримесечие на 2020 г. има значително намаление на външната търговия на България с минерални горива в стойностно изражение, след увеличението година по-рано. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. спадът е 2.8 пъти. За полугодието намалението е 35.9%.
  • Вносът в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в количествено изражение нараства през второто тримесечие на 2020 г. На годишна база прирастът е 9.5%. За цялата първа половина на 2020 г. увеличението е 13.2%.
  • Износът на горива от България отбелязва спад спрямо година по-рано. На годишна база изнесените количества минерални горива са по-малки с 26.6% за второто тримесечие и с 8.9% за първите шест месеца на годината.

Баланси

  • Разчетите за второто тримесечие на 2020 г. показват, че на годишна база предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са с 33.7% по-малки а за цялото първо полугодие - с 14.6%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД София
6.5.2.    Петрол АД - Ловеч
6.5.3.    Източна газова компания ЕАД
6.5.4.    Мотобул ЕАД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
550.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1