Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 2-ро тримесечие 2004

Основни тенденции

Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията

  • Предприятията в сектор Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива през последните 3 години отчитат нарастващ обем на продажбите. През 2002 г. в сравнение с 2001 г. стойностният им обем е над 1,6 пъти по-голям.
  • Задлъжнялостта на предприятията в Сектора през 2002 г. е около 2 пъти по-голяма в сравнение със средната за България задлъжнялост на всички нефинансови предприятия.

Производство през Q2`2004 г.

  • Тенденцията на намаление на производството на минерални горива за автомобили през второто тримесечие на 2004 г. е прекъсната. В сравнение със същия период на 2003 г. производството е с 33 хил. тона по-голямо
  • За първото полугодие производството е с 4 хил. тона по-малко

Външнотърговски стокообмен през Q2`2004 г.

  • Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива през второто тримесечие на 2004 г е прекъсната. Намалението идва от пропан-бутановите смески, които са с 18 хил. тона по-малко.
  • Продължава тенденцията на намаление на износа на минерални горива.

Баланс на горивата

  • Предоставените на вътрешния пазар бензини за първото полугодие на 2003 г, са 53 хил. тона повече, а пропан-бутана - с 11 хил. тона. По-малко със 6 хил. тона е дизеловото гориво.
  • Средните цени на внесените и изнесените минерални горива през второто тримесечие на 2004 г. са по-високи
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1 Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията
1.2.2 Производство през Q2`2004 г.
1.2.3 Външнотърговски стокообмен през Q2`2004 г.
1.2.4 Баланс на горивата
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Членове на EAN
2.5. Класация на предприятия от Сектора
2.6. Публични дружества от Сектора
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.

5.1. Външнотърговски баланс
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1. Баланси
6.2. Цени на внесените горива
6.3. Цени на изнесените минерални горива
6.4. Цени на производител
6.5. Цени на краен потребител
6.6. Цени на международните пазари

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1