Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2015

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2015 г. на годишна база има увеличение с 2.5% на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България.
  • За първо полугодие на 2015 г. е отчетен прираст от 22.6%.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2015 г. има намаление в стокообмена на България с минерални горива, масла и подобни продукти. В сравнение със същия период на 2014 г. стокообменът спада с 12%, а за полугодието – с 11%.
  • Вносът в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене намалява през второто тримесечие на 2015 г. с 3% на годишна база. За полугодието намалението е 0.7%.
  • Износът през второто тримесечие на 2015 г. расте – прирастът на годишна база за тримесечието е 12%. Расте износът и за полугодието – на годишна база увеличението е с 32%.
Баланси
  • Разчетите за второто тримесечие на 2015 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар са по-малко с 9% на годишна база. За първото полугодие предоставените количества са повече с 2.6%. 
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1. Топливо АД - София
6.4.2. Петрол АД – Ловеч
6.4.3. Източна газова компания АД
VII .   ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .  ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1