Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2009 г. отново производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) е намаляло със 7.7%.
  • За деветмесечието има увеличение с 2.4%.
Външна търговия
  • Намалението на стойността на вноса и износа на минерални горива, масла и подобни продукти през третото тримесечие на 2009 г. е с 55.3%. През деветмесечието намалението е почти 2 пъти.
  • През третото тримесечие за първи път през 2009 г. има увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение със същия период на 2008 г. увеличението е с 59.7%. Общо за деветмесечието увеличението е с 13.1%.
  • През третото тримесечие на 2009 г. са изнесени по-големи количества горива спрямо първото и второто тримесечие. Въпреки постепенното увеличение на износа, в сравнение с 2008 г. той продължава да е по-малък – за тримесечието с 13%, а за деветмесечието – с 19.8%.
Баланси
  • Разчетите показват, че през третото тримесечие и деветмесечието на 2009 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества минерални горива - съответно с 21.1% и с 30.2%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q3’2009
4.4.2.    Износ Q3’2009
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – София
6.5.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1