Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • През 2009 г. продължи да се увеличава производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене.
Външнотърговски стокообмен
  • През 2009 г. намалението на стокообмена с горива, масла и подобни продукти е значително - за четвъртото тримесечие – с 22%, а за годината – с 38.8%.
  • Вносът на минерални горива за ДВГ в сравнение с 2008 г. е с 19.2% по-голям.
  • При износа има намаление с 20.8%.
  • Отрицателното салдо през 2009 г. съставлява 38% от външнотърговския дефицит на страната, срещу 30% през 2008 г.
Баланс на горивата
  • За продажба на вътрешния пазар през 2009 г. са доставени с 3% по-големи количества горива в сравнение с 2008 г.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговски стокообмен
3.3.    Баланс на горивата
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
4.2.    Годишни данни (2005-2009)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2.    Годишни данни (2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1.    Баланси
6.1.1.    Автомобилен бензин
6.1.2.    Горива за дизелови двигатели
6.1.3.    Пропан-бутанови смеси
6.2.    Цени на внесените минерални горива
6.3.    Цени на изнесените минерални горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.  СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни  продукти”
7.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.5.    Водещи предприятия от сектора
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.6.    Сертифицирани фирми
7.7.    Членове на GS1
7.8.    Публични дружества от Сектора
7.8.1.    Топливо АД София
7.8.2.    Петрол АД София
7.8.3.    Източна газова компания АД София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.3.    Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Закон за подземните богатства
9.6.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.7.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XI .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1